شرکت آرین صنعت » هواساز و کندانسینگ یونیت

هواساز و کندانسینگ یونیت

ahucondensing unit

طراحی و ساخت هواساز و کندانسینگ یونیت

♦تعمیرات، سرویس و بازسازی انواع هواساز (هایژنیک و معمولی)

تعمیرات، سرویس و بازسازی یونیت های کندانس

تامین و فروش کویل های آبی و DX و انواع کندانسور های پوسته لوله ای و هواخنک