شرکت آرین صنعت » سردخانه های بالا صفری و زیر صفری

سردخانه های بالا صفری و زیر صفری

coldroom

طراحی، ساخت و راه اندازی سردخانه های فریونی زیر صفر و بالای صفری طبق تکنولوژی روز و سفارش کارفرما

♦تعمیرات، نگهداری، تصحیح، بازسازی و جابجایی سردخانه های فریونی

♦بازسازی یا تعویض تابلو برق سردخانه